Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

TRÊN CON ĐƯỜNG TRỞ VỀ EM-MA-ÚT






Từ Giê-ru-sa-lem  trở về Em-ma-út,
hai môn đồ mệt nhoài lúc trời trưa,
bước đi bên nhau;
đang trên đường bàn việc mấy ngày qua,
không hay rằng kìa là Christ Giê-xu
 đang đi cùng.

Christ đang đi cùng mà không hay biết
là do mắt linh đui mù,
biết năng quyền Đấng tiên tri
mà không nhận biết quyền năng sống lại.

Christ Giê-xu đến gần thăm hỏi:
- Các anh đang trao đổi việc chi?
Thưa rằng: Một đấng tiên tri
bị đem đi giết cách đây ba ngày...
- Hỡi những kẻ chậm tin, ngu dại,
các tiên tri chẳng nói hay sao,
rằng Christ phải trải thương đau
và rồi sao đó mới vào hiển vinh?

Lời nghe vang bên tai, tiếng dịu êm, thân ái.
Khi ăn cùng, Ngài cầm bánh tạ ơn,
bẻ ra trao tay.
Hai môn đồ chợt cặp mắt mở ra,
ô vui mừng, kìa là Christ phục sinh
đang bên mình!

Christ đang bên mình, lòng như nung nấu,
quay về thành thánh Sa-lem,
vui mừng rao báo tin lành phục sinh.
Trên con đường trở về Em-ma út,
mây giăng buồn, mịt mù hướng tâm linh.
Đường lên thành thánh an bình,
trời đêm sao sáng - niềm tin sáng ngời.

* Kinh thánh: Lu-ca 24: 13-35






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét