Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

PHI-LA-ĐEN-PHI ĐỐI KHÁNG NI-CÔ-LA"Ni-cô-la" là gì mà Thánh Linh ghét kia?
"Phi-la-đen-phi" là gì mà Thánh Linh khen ngợi?

Theo như lời Kinh Thánh, phân giải
cho ta am tường, do Thánh Linh minh khải:
 "Ni-cô-la" là "vượt thắng trên người thường",
"Phi-la-đen-phi" là "tình thương anh em".

Hội thánh Christ, Christ cứu ra ,
giao ước kia ấn niêm bằng huyết.
Hôi thánh Christ, chính chúng ta,
 muôn thánh dân trở nên cơ nghiệp.
Ngươi là ai mà dám toan chủ trị cơ nghiệp?

Mong đi trên con đường ngay thẳng theo Chúa,
tôi khước từ tinh thần Ni-cô-la,
tôi chọn rồi về với Phi-la-đen-phi.
"Ni-cô-la" là "vượt thắng trên người thường"
"Phi-la-đen-phi" là "tình thương anh em".

(Khải 2:6; 3:7-8)

* Kinh Thánh: Khải Huyền 2:63:7-8

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét