Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

KHẢI TƯỢNG BỤI GAI CHÁY MÃI KHÔNG TÀN LỤI

Qua bốn mươi năm với bao gian nan
chăn bầy trong đồng vắng Ma-đi-an;
tuổi bây giờ, đã  không còn trẻ như tùng hương Li-ban;
tuổi bây giờ, đã hao mòn giống như  bụi gai nơi hoang
- bụi gai đồng hoang đang héo tàn.

Qua bấy nhiêu năm biết bao chông gai
trên đường đi tìm kế phương sinh nhai;
những tham vọng, những mơ mộng buổi xuân thời nay phôi phai;
tuổi bây giờ, đã hao mòn giống như bụi gai hoang kia.
Bụi gai này nay đang cỗi già!

Nay như bụi gai già nua, héo tàn.
Nhưng kia một hôm, phía sau đồng vắng,
Giê-hô-va hiện ra kêu gọi, ban sứ mệnh
giải  phóng dân Ngài dắt dìu vào Ca-na-an.

Nay tôi già nua, ngày đang héo mòn.
Nhưng kia một hôm, dưới chân ngọn núi,
Giê-hô-va hiện ra kêu gọi, ban khải tượng
-  khải tượng bụi gai cháy mãi không tàn lụi.


*Kinh Thánh: Xuất. 3:1-15
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét