Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

PHƯỚC HẠNH CỦA SỰ HÒA THUẬNAnh em ăn ở chan hòa,
thật là tốt đẹp, vui vầy biết bao,
Ví như dầu quí đổ trên đầu,
ướt râu thấm vạt áo thầy A-rôn'
ướt râu thắm vạt áo dài của thầy A-rôn.

Anh em thuận thảo luôn luôn
thật là tốt đẹp không gì sánh hơn,
ví như sương móc Hẹt-môn
sa trên dãy núi Si-ôn ngút ngàn.
Giê-hô-va vui lòng ban phước lành 
- Ngài vui lòng ban sự sống vĩnh sinh vĩnh hằng,
Ngài vui lòng ban sự sống vĩnh sinh đời đời.

(Thi Thiên 133)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét