Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

NÀY BẠN HỠI NẾU MONG GẶP CHÚA1. Này bạn hỡi, nếu mong gặp Chúa,
không tìm trong thế gian hư hoại,
tìm Giê-su, thế gian không Ngài, tìm hoài công thôi.
Vì này bạn hỡi, thế gian tội lỗi,
thế gian tội nhơ, thế gian hư hoại;
tìm Giê-xu,thế gian không Ngài, tìm hoài công thôi.

2. Này bạn hỡi, nếu mong gặp Chúa,
không dụng tâm trí chi dông dài,
dù cho anh hiểu nhưng không chạm thực tại Giê-su.
Vì này bạn hỡi, trí không từng trải
 trí không hề ăn, trí không ăn Ngài,
dù cho anh hiểu nhưng không chạm thực tại Giê-su.

3. Này bạn hỡi, nếu mong gặp Chúa,
mau thành tâm mở ra tin nhận,
thành tâm anh, ấy nơi cư ngụ Ngài hằng trông mong.
Vậy này bạn hỡi, hãy tin nhận Chúa,
mở tâm thành ra, mở ra tin nhận,
thành tâm anh, ấy nơi cư ngụ Ngài hằng trông mong.

4.Này bạn hỡi, nếu mong gặp Chúa,
 môi miệng mau mở ra kêu cầu:
"Ồ Giê-su, hãy vô trong lòng này tạo gia cư!"
Vậy này bạn hỡi, hãy kêu cầu Chúa,
mở môi miệng ra, mở ra kêu cầu:
"Ồ Giê-su, hãy vô trong lòng này tạo gia cư!"


*Nguyên tác: "If You Wish to Find the Lord"
Nguồn: Hymnal.net
Lời Việt: Shalom Do 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét